Anne ve Bebek

Anne Dostu ve Bebek Dostu

TORBALI DEVLET HASTANESİ ANNE DOSTU HASTANE 


2018 Yılından itibaren hastanemiz Anne Dostu Hastane Kriterlerine uygun hizmet vermektedir.

Anne adaylarının güvenli,kaliteli,doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri oluşturulmuştur.Normal doğumu özendirmek,müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmiştir.Yanında eşi ya da uygun bir refakatçi ile

gebeler kendilerini rahat ev ortamında hissedebilmeli,hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir.Anne Dostu Hastane Kriterleri aşağıda sunulmaktadır.


1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.  

    Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmaktadır

2. Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası  bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır.  

    Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilirken gerekli bilgilendirmeler yapılmakta ve“Aydınlatılmış Onam Formu” okutulup imzalatılmaktadır.

    Gebeler doğumun planlanmasına katkıda bulunabilmektedir.

    Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini esas alan bir hizmet modeli uygulanmakta, gebe ve yakınlarına yönelik gebelik ve doğumla ilgili bilgilendirme materyalleri (yazılı, görsel, maketler, modeller vs.) bulunmaktadır.   

3. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmalıdır. 

    Kurumumuzda  7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen üniteler mevcuttur. 

    Doğum üniteleri ulusal denetimlerle sınıflandırılmıştır  ve kurumumuz sağlanan  bakımın kalitesinden sorumludur. 

    Kurumumuzda, her gebe ile birebir ilgilenen, onlarla iyi iletişim kuran yeterli sayı ve kalitede sağlık personeli mevcuttur.

    Kurumumuzda  güvenli kan transfüzyonu sağlanmakta ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktadır.   

4.  Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır. 

    Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanmakta, yanına uygun bir refakatçi seçebilmektedir.

    Doğum sürecinde servislerde gebeye fiziksel ve duygusal destek birebir olmakta ve gebeler bu desteğe kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

    Travay sırasında gebe için pozisyon kısıtlaması olmamakta, istediği pozisyonda yatabilmekte, odada rahatça yürüyebilmekte, hareket edebilmektedir.

    Gebelerin aktif pozisyonlarda ıkınmaları teşvik edilerek, doğum gerçekleştirilmektedir. 

5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.  

    Beslenme ve sıvı alımı kesilmemektedir.

    Lavman, traş gibi işlemler rutin olarak uygulanmamaktadır.

    Erken amniyotomi, sık tuşe, üretral kateter uygulanmamaktadır. 

    Kurumun sezaryen oranı, kabul edilebilir minimum ve maksimum seviyeleri aşmamaktadır. 

6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

    Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile donanımlı bir ekip tarafından verilmektedir. Yüksek riskli gebelere yaklaşım ve sevk konusunda doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumunun yazılı bir eylem planı vardır. 

    İsteyen hastalara doğum analjezisi hizmeti sunulabilmektedir. 

7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır. 

    Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmektedir.

    Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı bir komplikasyon nedeniyle müracaat eden gebeler hemen kabul edilip gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmaktadır.

    Hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmektedir.

    Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmaktadır.

    Sevk edilen kurum, sevk eden kuruma vakalarla ilgili geri bildirim yapmaktadır. 

8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır. 

    Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmaktadır.

    Anne ve ailelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmakta ve devamı desteklenmektedir.

    Lohusa normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmakta, postpartum bakım almaktadır. 

9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

    Hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanmaktadır.

   “Doğum Öncesi Bakım”, “Acil Obstetrik Bakım”, “Doğum ve Sezaryen Eylemi”, “Doğum Sonu Bakım Yönetim” Rehberlerinin kullanımı konusunda izleme değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

    Kurumumuzda çalışan hekim ve diğer sağlık personeli bu prensip ve ilkeleri benimsemekte ve bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. 

    Çalışanlar referans materyallere 24 saat erişebilmektedir. 

10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır. 

    Sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtları elektronik ortamda düzenli ve doğru bir şekilde tutmaktadır.

    İstatistiksel veriler internet ortamında yayınlamakta, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmaktadır.

    Maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeleri dikkatlice izlenmekte, bu amaçla düzenli geribildirim toplantıları yapılmaktadır

 
33
3304 Nisan 2024