Hasta Hakları
08 Mayıs 2018

HASTA HAKLARI

 1. Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
 1. Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi isteme hakkı.
 2. Mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı.
 3. Mevzuatla belirlenmiş usullere uygun olmak şartı ile kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve değiştirme hakkı.
 4. Hastanın tıbbi kriterlere bağlı olarak öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı.

  ( Örn: Acil, Adli Vaka, Engelli vb.)

 5. Hastanın modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasının ve tedavisinin yapılmasını isteme hakkı.
 6. Hastanın bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı.
 7. Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı.
 8. Yatan hastanın dosyasında yazan bilgileri okuma ve inceleme ya da bilirkişiye inceletme hakkı.
 9. Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesini isteme hakkı.
 10. Kanunen zorunlu olan haller dışında doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı.
 11. Sağlık hizmeti alırken, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı.
 12. Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastaların dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı.
 13. İnsani değerlere saygı gösterilmesini isteme; kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
 14. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hastanın ziyaretçi kabul etme hakkı.
 15. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; kurum imkanlarının elverdiği ölçüde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkı.
 16. Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava açma hakları vardır.